Protecția datelor cu caracter personal

 

Responsabili cu protecția datelor cu caracter personaI Inspector de poliție Ionel Andrei Ștefan

tel. 0256-402071

 

Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) se aplică prelucrărilor de date cu caracter personal, efectuate prin mijloace automate şi/sau manuale.

Măsurile de punere în aplicare, la nivel naţional, a prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46 sunt cuprinse în Legea 190 din 18.07.2018.

Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului European și a Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului se aplică prelucrărilor efectuate de către autorităţile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracţiunilor.  

Directiva (UE) 2016/680 a intrat în vigoare la 5 mai 2016 și a fost transpusă în legislația națională prinLegea nr. 363/2018 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale și combaterii infracțiunilor sau a executării pedepselor, măsurilor educative și de siguranță, precum și privind libera circulație a acestor date.          

Date cu caracter personal: orice informaţii referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă (persoană vizată). O persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulţi factori specifici identităţii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Operator de date cu caracter personal poate fi orice persoană fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism, care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Prelucrare: orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;

 

În România, autoritatea naţională care monitorizează şi asigură aplicarea Regulamentului (UE) 2016/679 este Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), cu sediul în Bucureşti, Bd. General Magheru, nr. 28 – 30, Sector 1, autoritate publică cu personalitate juridică, autonomă şi independentă faţă de orice altă autoritate publică, precum şi faţă de orice persoană fizică sau juridică.

 

Potrivit dispoziţiilor Regulamentului (UE) 2016/679, principalele drepturi ce revin persoanei vizate, expres prevăzute de actul normativ, sunt: 

• dreptul de acces – art.15

• dreptul la rectificare – art.16

• dreptul la ștergerea datelor/ ”dreptul de a fi uitat” – art.17

• dreptul la restricționarea prelucrării – art.18

• dreptul la portabilitatea datelor – art.20

• dreptul la opoziție – art.21

• procesul decizional individual automatizat – art.22

Dreptul de acces la date la datele cu caracter personal este prevăzut în art.15 din Regulament.

Orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la operator, la cerere, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta. Operatorul este obligat, în situaţia în care prelucrează date cu caracter personal care privesc solicitantul, să comunice acestuia, împreună cu confirmarea și următoarele:

  • scopurile prelucrării
  • categoriile de date vizate
  • destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele le-au fost sau urmează să le fie dezvăluite
  • unde e posibil, perioada pentru care se preconizează a fi stocate
  • existența dreptului de a solicita operatorului rectificarea sau ștergerea ori restricționarea prelucrării sau a dreptului de a se opune prelucrării
  • dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere
  • în cazul în care datele nu sunt colectate de la persoana vizată, orice informații disponibile privind sursa acestora
  • dacă există un proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, informații pertinente privind logica utilizată, importanța și consecințele preconizate ale prelucrării pentru persoana vizată.

 

Operatorul este obligat să comunice informaţiile solicitate, fără întârzieri nejustificate, în termen de cel mult o lună de la primirea cererii. Această perioadă poate fi prelungită cu două luni atunci când este necesar.

 

Dreptul la rectificarea datelor este reglementat prin art. 16 din Regulament.

Persoana vizată are dreptul de a obține, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor inexacte ce o privesc și de a obține completarea datelor incomplete ce o privesc.

Dreptul la ștergerea datelor este prevăzut prin  art.17  din  Regulament, în cazul în care datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, au fost prelucrate ilegal sau se retrage consimțământul pe baza căruia se prelucrează, etc.

Acest drept nu se aplică, în măsura în care este necesară respectarea unei obligații legale care prevede prelucrarea, în temeiul dreptului european sau intern, sau pentru îndeplinirea unei sarcini executate în interes public sau în cadrul exercitării unei autorități oficiale cu care este învestit operatorul.   

Dreptul la restricționarea prelucrării este reglementat prin art.18 din Regulament. 

Orice persoană vizată are dreptul de a cere şi de a obţine de la operator  restricționarea prelucrării dacă persoana vizată contestă exactitatea datelor, pentru o perioadă care îi permite operatorului să verifice exactitatea lor sau dacă prelucrarea este ilegală.

Dreptul de a se adresa justiţiei este prevăzut la art.78 din Regulament.

Fără a se aduce atingere posibilităţii de a se adresa cu plângere autorităţii de supraveghere, persoanele vizate au dreptul de a se adresa justiţiei pentru apărarea oricăror drepturi garantate de Regulament, care le-au fost încălcate.

Pentru exercitarea drepturilor prevăzute, referitoare la prelucrările datelor cu caracter personal, efectuate de către IPJ Timiș, persoana vizată poate transmite o cerere la adresa: Blv. Take Ionescu, nr. 44-46, Municipiul Timișoara, județul Timiș, România. Cererea o poate depune personal, la secretariatul IPJ Timiș, la adresa mai sus menţionată sau poate folosi orice alt mijloc, inclusiv când este oportun, formatul electronic.

 

IPJ Timiș, în calitate de operator de date cu caracter personal, este obligat să comunice informaţiile solicitate, în maxim o lună de la data primirii cererii.

 

În vederea apărării drepturilor prevăzute, persoanele ale căror date cu caracter personal fac obiectul unei prelucrări efectuate în cadrul IPJ Timiș, pot înainta plângere către A.N.S.P.D.C.P. la sediul acesteia din Bd. General Magheru, nr. 28 - 30, Sector 1, Bucureşti, cod poştal 010336, e-mailanspdcp@dataprotection.ro. Pagina de internet a ANSPDCP: www.dataprotection.ro.

 

Plângerea se poate face direct sau prin reprezentant. 

De asemenea, persoana vizată are dreptul la o cale de atac judiciar eficient  împotriva unei autorități de supraveghere, la o cale de atac judiciară eficientă împotriva unui operator sau a unei persoane împuternicite de operator și are dreptul la despăgubiri.

 

ANEXA 1

  1. Cerere pentru exercitarea dreptului de acces                                                 

MODEL
 

Către

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Timiș

Blv. Take Ionescu, nr. 44-46, Municipiul Timișoara,

județul Timiș, România


Subsemnatul/Subsemnata......................................................(numele şi prenumele) ........................ cu domiciliul/reşedinţa în................................ str. .......... nr. ..... bl. ..... sc. ..... ap. ..... telefon ................, (opţional) adresa de e-mail......................................., în temeiul art. 15 din Regulamentul UE 2016/679, vă rog să-mi comunicaţi dacă datele cu caracter personal care mă privesc ................................................................................................................ au fost prelucrate sau nu în cadrul instituţiei dumneavoastră.

 

Faţă de cele de mai sus, vă rog să dispuneţi măsurile legale pentru a primi informaţiile solicitate în baza Regulamentului UE 2016/679 la următoarea adresă....................................... (opţional) sau la următoarea adresa de poştă electronică................................. (opţional).

 

DATA                                     SEMNĂTURA

 

2. Cerere pentru exercitarea dreptului de rectificare                                            

MODEL 

Către

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Timiș

Blv. Take Ionescu, nr. 44-46, Municipiul Timișoara,

județul Timiș, România


Subsemnatul/Subsemnata......................................................(numele şi prenumele) ........................ cu domiciliul/reşedinţa în..................... str. .......... nr. ..... bl. ..... sc. ..... ap. ..... telefon ................, (opţional) adresa de e-mail............., în temeiul art. 16 din Regulamentul UE 2016/679, vă rog să dispuneţi măsurile legale pentru ca datele cu caracter personal care mă privesc ................................  să fie rectificate/actualizate/ blocate/ şterse/transformate în date anonime deoarece au fost prelucrate ilegal/au fost incomplete/inexacte.

 

Totodată, vă rog să fie notificaţi terţii........................................ cărora le-au fost dezvăluite următoarele date cu caracter personal care mă privesc .................... .................. faptul că acestea au fost rectificate /actualizate /blocate /şterse/transformate în date anonime.

 

Dovada necesităţii rectificării rezidă din......................................................

 

(sau)Anexez în original/copie următoarele documente pe care se întemeiază prezenta cerere:

....................................................................................................................


Faţă de cele de mai sus, vă rog să dispuneţi ca informaţiile privind măsurile dispuse potrivit solicitării formulate să-mi fie comunicate la următoarea adresă....................................... (opţional) la următoarea adresa de poştă electronică................................. (opţional).

 

DATA                                                                              SEMNĂTURA

3. Cerere pentru exercitarea dreptului de opoziţie                                   

MODEL
 

Către

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Timiș

Blv. Take Ionescu, nr. 44-46, Municipiul Timișoara,

județul Timiș, România

Subsemnatul/Subsemnata......................................................(numele şi prenumele) ........................ cu domiciliul/reşedinţa în..................... str. .......... nr. ..... bl. ..... sc. ..... ap. ..... telefon ................, (opţional) adresa de e-mail............., în temeiul art. 21  din Regulamentul UE 2016/679 , vă rog să dispuneţi măsurile pentru a înceta prelucrarea datele personale care mă privesc ........................., din următoarelemotive.........................

 

Anexez în original/copie următoarele documente pe care se întemeiază prezenta cerere: ..................................................................................................................

Faţă de cele de mai sus, vă rog să dispuneţi ca informaţiile privind măsurile dispuse potrivit solicitării formulate să-mi fie comunicate la următoarea adresă....................................... (opţional) la următoarea adresa de poştă electronică................................. (opţional).

 

DATA                                                                                 SEMNĂTURA
 

 

Relaţii cu publicul

La sediul Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cetăţenii pot primi informaţii privind modul de completare a formularelor de notificare şi legislaţia aplicabilă prelucrărilor de date cu caracter personal pe teritoriul României.

De asemenea, aceste informaţii se pot obţine prin telefon, la numărul 021.252.59.77.


Coordonate de contact

Sediul Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal este în:

Bulevardul Magheru, nr. 28-30, sector 1, Bucureşti

Telefon: 031.805.92.11
Fax: 031.805.96.02
Internet: www.dataprotection.ro
E-mail: anspdcp@dataprotection.ro