Adresa de e-mail pentru primirea copiilor documentelor necesare în relația cu Serviciul de Investigații Criminale, în format electronic, este judiciar@tm.politiaromana.ro

Atașat, găsiți anunțuri cu privire la activitatea de detectiv particular, reglementări pentru societățile comerciale care dezmembrează autovehicule sau reglementări în utilizarea detectoarelor de metale.

 

EXAMEN DETECTIVI PARTICULARI

 ANUNT

 

 EXAMEN PENTRU OBȚINEREA ATESTATULUI DE DETECTIV PARTICULAR

 

            RELAȚII SUPLIMENTARE SE POT OBȚINE DE LA:

                        Telefon: 0256/402256

                                       0256/402165

 

Data examenului este 07.12.2023, orele 10:00, la sediul I.P.J.Timiș,

Perioada de depunere a dosarelor este 20.11-29.11.2023

 

       Condițiile de participare:

-cetățenia română sau cetățenia unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene ori ale Spațiului Economic European,

-posedă cel puțin studii medii și este absolvent a unei școli postliceale de detectivi particulari sau a îndeplinit funcția de polițist ori lucrător în cadrul unor instituții publice cu atribuții în domeniul apărării, ordinii publice sau siguranței naționale ori este absolvent a unei instituții de învățământ superior,

-este apt din punct de vedere medical,

-să nu fi fost condamnat pentru infracțiuni săvârșite cu intenție,

-să nu desfășoare o activitate care implică exercițiul autorității publice,

-să obţină avizul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Timiș,

-să fi absolvit un curs de specialitate de detectivi particulari,

-să aibă domiciliul stabil pe raza jud. Timis.

 

            Documente necesare:

-cerere tip (ce se poate obține de la sediul IPJ Timiș);

-curriculum vitae;

-actul de studii, în original şi în copie, sau, după caz, adeverinţă din care să reiasă îndeplinirea unei funcţii de poliţist ori lucrător în cadrul unor instituţii publice cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice sau securităţii naţionale;

-actul de absolvire a unui curs de specialitate, în original şi în copie;

-certificat medical conform Ordinului MAI nr. 724/09.07.2005 (bareme medicale)-tipizatul se poate obține de la sediul IPJ  Timiș,

-certificat de testare psihologică (nu mai vechi de 6 luni și să cuprindă mențiunea „pentru examenul de detectivi particulari”),

-declarație din care să rezulte că nu desfășoară o activitate care să implice exercițiul autorității publice,

-dovada plății taxei de participare la examen, în cuantum de 292 lei (plata se va realiza după depunerea și verificarea dosarului)

 

            Tematica:

 • Drepturile și libertățile fundamentale – Constituția Romaniei;
 • Legea penală și limitele ei de aplicare;
 • Infracțiunea;
 • Infracțiuni contra libertății persoanei;
 • Infracțiuni ce aduc atingere domiciliului și vieții private;
 • Infracțiuni contra înfăptuirii justiției;
 • Infracțiuni de corupție;
 • Infracțiuni de serviciu;
 • Infracțiuni de fals;
 • Infracțiuni privitoare la regimul stabilit pentru alte activități reglementate de lege;
 • Infracțiuni contra siguranței și integrității sistemelor și datelor informatice;
 • Infracțiuni contra securității naționale;
 • Metode speciale de supraveghere sau cercetare;
 • Percheziția;
 • Sesizarea organelor de urmărire penală;
 • Contractul;
 • Exercitarea profesiei de detectiv particular;
 • Organizarea și funcționarea societăților specializate și cabinetelor individuale de detectivi particulari;
 • Protecția informațiilor clasificate;
 • Clasificarea informațiilor. Măsuri minime de protecție a informațiilor clasificate. Accesul la informații clasificate;
 • Constituirea societăților;
 • Prelucrarea datelor cu caracter personal.

 

            Bibliografie:

 

- Constituția României, din 1991, republicată, Titlul II, cap. I, II;

- Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare:

 • Partea Generală, Titlul I, Titlul II;
 • Partea Specială, Titlul I, Cap. VI, art. 206-208, cap. IX, art. 224-227, Titlul IV, art. 266, art. 268, art. 269, art. 271, art. 272, art. 273, art. 275, art. 277, Titlul V, cap. I, art. 291, art. 292, cap. II, art. 302-304, Titlul VI, cap. III, art. 320-327, Titlul VII, cap. IV, art. 348, cap. VI, art. 360-366, Titlul X, art. 409-410;

- Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală cu modificările și completările ulterioare:

 • Partea generală, Titlul IV, cap. IV, cap. VI, art. 156-158;
 • Partea specială, Titlul I, cap. II, art. 288-290;

- Legea nr. 287/2009, republicată, privind Codul Civil, Cartea V, Titlul II, cap. I;

- Legea nr. 329/2003, republicată,  privind exercitarea profesiei de detectiv particular, cu modificările și completările ulterioare;

- H.G. nr.1666/2004 privind Normele de aplicare a Legii nr. 329/2003, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr.182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, cu modificările și completările ulterioare, cap. I-III, cap. V;

- H.G.nr.585/2002 pentru aprobarea Standardelor Naționale de protecție a informațiilor clasificate în România, cu modificările și completările ulterioare, cap. II, Secțiunea 1, Secțiunea a 3-a, Secțiunea a 5-a;

- Legea nr. 31/1990 republicată, privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, Titlul II, cap. I, cap. III;

- Legea 363/2018, privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale și combaterii infracțiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative și de siguranță, precum și privind libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea 190/2018, privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

 

           Reprezentanții mandatați ai asociațiilor profesionale de detectivi particulari care doresc să participe cu rol consultativ la examen, se vor adresa în scris Inspectoratului de Poliție al Județului Timiș-Serviciul de Investigații Criminale, până în data examenului.

           

Detalii