A N U N Ţ

Inspectoratul de Politie Judeţean Timiș, prin intermediul Serviciului Resurse Umane, desfăşoară activitatea de recrutare a candidaţilor pentru participarea la concursul de admitere în unitățile de învățământ postliceal ale Ministerului Afacerilor Interne

sesiunea aprilie - iulie 2024

 

Având în vedere prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, ale Ordinul m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu cu modificările și completările ulterioare,

În conformitate cu prevederile Dispoziției directorului general al Direcţiei Generale Management Resurse Umane din M.A.I. nr. II/11816 din 19.04.2024, privind organizarea și desfășurarea, în sesiunea aprilie - iulie 2024, a concursurilor de admitere în unitățile de învățământ postliceal ale Ministerului Afacerilor Interne, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Timiș, prin intermediul Serviciului Resurse Umane, desfăşoară activitatea de recrutare a candidaţilor pentru admiterea în unitățile de învățământ postliceal ale Ministerului Afacerilor Interne, sesiunea aprilie - iulie 2024.

 

I.Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Timiș, denumit în continuare unitate de recrutare, are sarcina de a recruta candidați pentru:

 • concursul de admitere la Școala de Agenți de Poliție ,,Vasile Lascărˮ Câmpina;
 • concursul de admitere la Școala de Agenți de Poliție ,,Septimiu Mureșanˮ Cluj – Napoca.

 

Pentru sesiunea aprilie - iulie 2024, numărul de locuri se regăsește în Oferta educațională - Anexa nr. 1 la prezentul anunț, repartizate pe specialități/calificări/beneficiari și minorități.

Notă:  Locurile scoase la consursurile de admitere sunt comune – femei și bărbați.

 

 1. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE CANDIDAȚILOR:

Candidații care optează pentru participarea la concursurile de admitere la instituțiile de învățământ pentru formarea inițială, în armele și specializările/specialitățile pentru care unitățile I.G.P.R. au sarcini de recrutare, în sesiunea aprilie - iulie 2024, trebuie:

 1. să se exprime personal, liber, fără echivoc și în deplină cunoaștere a condițiilor și criteriilor pe care trebuie să le îndeplinească în vederea participăriila etapele concursului de admitere;
 2. să formuleze în scris opțiunea potrivit ofertei educaționale;
 3. să se adreseze pentru recrutare potrivit organizării administrativ – teritoriale, în raport de domiciliu/reședința înscris/ă în cartea de identitate și de unitatea de învățământ pentru care optează;
 4. să îndeplinească în mod cumulativ condițiile generale și criteriile specifice pentru recrutare stabilite de actele normative și dispozițiile incidente aflate în vigoare;
 5. să se prezinte și să promoveze evaluarea psihologică pentru a fi declarați ,,Apt psihologicˮ, conform prevederilor din actele normative și dispozițiile incidente aflate în vigoare;
 6. să prezinte adeverința medicală eliberată de medicul de familie și consimțământul informat, conform prevederilor din actele normative și dispozițiile incidente aflate în vigoare;
 7. să constituie fișa medicală – tip de admitere/încadrare în M.A.I. completată la toate capitolele de specialitate prevăzute și concluzionată conform prevederilor din actele normative și dispozițiile incidente aflate în vigoare;
 8. să constituie dosarele de recrutare în volum complet și la termenul limită prevăzut în actele normative și dispozițiile incidente aflate în vigoare.

 

 1. CONDIȚII LEGALE ȘI CRITERII SPECIFICE PENTRU RECRUTAREA CANDIDAȚILOR:

            Condițiile legale și criteriile specifice necesar a fi îndeplinite cumulativ pentru recrutarea candidaților sunt, conform prevederilor art. 10 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, precum și art. 6 din Anexa 2 la Ordinul m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;

b) să cunoască limba română scris şi vorbit;

c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

d) să fie apți din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;

e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau sa îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;

f) să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat;

g) să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de polițist;

h) să nu aibă antecedente penale cu excepția situației când a intervenit reabilitarea; 

i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;

j) să nu fi fost destituiți dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

k) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;

l) să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentație, în ținuta de vară (potrivit art. 6 alin. (5) din Anexa nr. 2 la Ordinul m.a.i. nr. 140/2016). Verificarea îndeplinirii acestei condiții se realizează cu ocazia examinării medicale;

m) să fi obținut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puțin 9,00, cu excepția candidaților care au absolvit instituții de învățământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;

n) să nu fi fost exmatriculați pentru abateri disciplinare dintr-o instituție de învătământ;

o) să dețină sau să obțină până la absolvire permis de conducere categoria B;

p) candidații care au fost declarați ,,admisˮ la concursul de admitere în instituțiile de învățământ nu trebuie să aibă calitatea de membru al vreunui partid polițic sau organizații cu caracter politic.

Îndeplinirea condiției prevăzută la lit. g) se constată de către Direcția Generală de Protecție Internă, prin emiterea unui aviz. În cazul emiterii unui aviz negativ, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv.

Documentele menționate vor fi prezentate de către candidat în original și în fotocopie, urmând a fi certificate pentru conformitate în prezența acestuia, conform prevederilor legale.

În situația în care, din inițiativa candidatului, se prezintă la dosar copii legalizate ale unor documente, acestea vor fi acceptate.

Precizăm faptul că nu se acceptă xerocopierea documentelor originale care prezintă deteriorări sau alterări ale elementelor de siguranță și care nu permit stabilirea autenticității acestora sau sunt plastifiate.

 

Candidații etnici/minoritari care se înscriu pentru locurile alocate distinct acestora, declară pe propria răspundere apartenența la etnia/minoritatea respectivă (cf modelului de la Anexa 7 la prezentul anunț ) și depun o adeverință emisă de o organizație etnică/minoritară constituită potrivit legii, adeverință înregistrată, semnată și ștampilată.

 

Foarte important: de la condițiile de înscriere nu se acordă derogări.

 

 1. DEPUNEREA CERERILOR DE ÎNSCRIERE:

Cererea - tip de înscriere prevăzută, în Anexa nr. 2 la prezentul anunț, precum și, după caz, consimțământul privind solicitarea extrasului de pe cazierul judiciar de către unitatea de recrutare (Anexa nr. 6 la prezentul anunț), se completează de către candidat în mod lizibil, se semnează și se transmit, exclusiv în format electronic, la adresa de e-mail a unității de recrutare, respectiv resurseumane@tm.politiaromana.ro, în perioada 24 aprilie - 14 mai 2024, inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică.

La primirea cererii - tip de înscriere, persoana cu sarcini de recrutare atribuie candidaților (potrivit instrucțiunilor prevăzute în anexa la dispoziție), codul unic de identificare, folosit pe întreaga procedură de concurs și completează centrul zonal la care aceștia sunt arondați.

Cererea – tip de înscriere cuprinzând codul unic de înregistrare și centrul zonal la care este arondat, se scanează și se comunică candidaților, la adresa de e - mail indicată,  în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data înregistrării acesteia. Dovada comunicării se anexează la cerere.

Formularele anexate la prezentul anunț și postate pe pagina de internet www.tm.politiaromana.ro/Cariera/Admitere instituții de învățământ pof fi descărcate de pe acest site și pot fi folosite de către candidați în procedura de recrutare.

Cererea - tip de înscriere, Declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare, Adeverința medicală eliberată de medicul de familie, precum și Consimtământul informat, pot fi descărcate și de pe site - ul oficial al unităților de învățământ.

Candidaţii pot opta doar pentru o singură școală postliceală a M.A.I.

 

 1. CONSTITUIREA ȘI DEPUNEREA DOSARULUI DE RECRUTARE AL CANDIDATULUI:

            Dosarul de recrutare al candidaților se constituie în conformitate cu prevederile Ordinul m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare și conține următoarele:

 1. cererea de înscriere (Anexa nr. 2 la prezentul anunț);
 2. declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptare a condiţiilor de recrutare (Anexa nr.3 la prezentul anunț);
 3. curriculum vitae – model Europass;
 4. diploma de bacalaureat și foaia matricolă / adeverința care să ateste absolvirea examenului de bacalaureat și foaia matricolă (Se vor accepta adeverințele de studii numai dacă acestea sunt în termenul de valabilitate, respectiv 12 luni de la finalizarea studiilor. Termenul de valabilitate al adeverinței de studii este până la eliberarea actului de studiu, dar nu mai mult de 12 luni de la data eliberării acesteia);
 5. copii ale actului de identitate carnetului de muncă / extras Revisal / certificatului stagiu de cotizare și/sau altor documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă și, dacă este cazul, ale livretului militar;
 6. copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale  certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;
 7. autobiografia şi tabelul nominal cu rudele candidatului (Anexele nr. 8 și nr. 9 la prezentul anunț);
 8. extras de pe cazierul judiciar /certificat de cazier judiciar (Extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către I.P.J. Timiș, pe baza consimțămâmtului expres al candidatului, caz în care acesta se va transmite odată cu cererea de înscriere la adresa de e-mail resurseumane@tm.politiaromana.ro. Extrasul poate fi înlocuit și de un certificat de cazier judiciar, în termen de valabilitate, depus de candidat. Anexa nr. 6 la prezentul anunț cuprinde consimțământul expres al candidatului care nu depune certificatul de cazier judiciar);
 9. adeverința medicală eliberată de medicul de familie cu cel mult 6 luni anterior derulării selecției și consimțământul informat, conform modelelor din Anexa nr. 4 la prezentul anunț;
 10. certificatul de examinare psihologică (se depune la dosar de către unitatea de recrutare);
 11. o fotografie color 9x12 cm (având scrise pe verso: numele, prenumele tatălui și prenumele candidatului (NUME Prenume tată PRENUME), precum și codul numeric personal al candidatului);
 12. copie permis de conducere categoria B (doar pentru candidații care îl dețin);
 13. un dosar plic (nescris).

 

Candidații care au obținut în străinătate o diplomă echivalentă celei de la examenul national de bacalaureat depun următoarele documente:

a) copia diplomei echivalente obținute în străinătate;

b) traducerea legalizată a diplomei echivalente;

c) atestatul de recunoaștere a studiilor, eliberat de Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educației Naționale.

 

Adeverința medicală se completează de medicul de familie, iar consimțământul informat se completează și se semnează de către candidat în mod lizibil și se depun la unitatea de recrutare. Adeverința medicală eliberată de medicul de familie se transmite de către compartimentul cu sarcini de recrutare medicului de unitate. După primirea documentului de la medicul de unitate, compartimentul cu sarcini de recrutare informează candidații declarați ,,INAPTˮ cu privire la încetarea activităților de recrutare.

Candidații care își retrag documentele din dosarul de recrutare înainte de afișarea/postarea rezultatului final sunt retrași din concurs.

 Candidații înscriși pentru școlile postliceale vor depune dosarul, în volum complet, la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș din municipiul Timișoara, Bld. Take Ionescu nr. 44 – 46, județul Timiș până la data limită, 21 mai 2024, după următorul program:

 • până la data de 20.05.2024, de luni până vineri, în intervalul orar 11:00 – 14:00;
 • în data de 21.05.2024 în intervalul orar 11:00 – 16:00.

 

 1. EVALUAREA PSIHOLOGICĂ:

Evaluarea psihologică a candidaților se efectuează de către specialiștii din cadrul Centrului de Psihosociologie al M.A.I., potrivit planificării.Tabelul privind candidații programați la testare, data și ora examinării, documentele și materialele necesare, locul de desfășurare al acesteia, precum și rezultatele testării vor fi afișate pe site – ul www.tm.polițiaromana.ro, Secțiunea Cariera - Admitere instituții de învățământ, respectiv la sediul unității din municipiul Timișoara, Bld. Take Ionescu nr. 44 – 46, județul Timiș. Candidații înscriși au OBLIGAȚIA de a urmării site – ul respectiv și de a se informa permanent cu privire la orice modificare adusă cu privire la admitere - sesiunea aprilie - iulie 2024.

Pentru candidații care nu au promovat testarea psihologică activitatea de recrutare încetează.

 

 1. SUSȚINEREA PROBELOR DE ADMITERE:

(1) Probele de concurs pentru admiterea în unitățile de învățământ sunt proba de evaluare a cunoștințelor și proba de evaluare a performanței fizice și sunt evaluate cu note de la 1 la 10, în cazul probei de evaluare a cunoștințelor și de la 5 la 10, respectiv ,,Nepromovatˮ, în cazul probei de evaluare a performanței fizice. Nota de promovare a fiecărei probe este minimum 5.

(2) Proba de evaluare a cunoștințelor, care constă într-un test grilă, pentru 90% din nota maximă prevăzută la alin. (1) cuprinde:

a) subiecte din disciplinele: limba română - 40% şi limbă străină - 15%;

b) subiecte din legislaţia specifică Ministerului Afacerilor Interne, precum şi a instituţiilor politice ale statului - 20%;

c) subiecte de educaţie civică şi cetăţenească, exerciţii de evaluare a capacităţii de analiză şi sinteză, precum şi exerciţii privind deprinderea raţionamentului logic - 15%.

(3) La punctajul obţinut în condiţiile alin. (2) la proba de evaluare a cunoştinţelor se acordă un punct din oficiu, reprezentând 10% din nota maximă prevăzută la alin. (1).

(4) Nota finală se calculează ca medie aritmetică a notelor obținute la probele prevăzute la alin. (1).

(5) La limba străină, candidatul optează, prin cererea-tip de înscriere la concursul de admitere, pentru una din următoarele discipline: limba engleză sau limba franceză.

(6) Tematica şi bibliografia pentru proba de evaluare a cunoştinţelor se publică pe site-ul instituțiilor de învățământ, respectiv www.scoalapolitie.ro – Școala de Agenți de Poliție ,,Vasile Lascărˮ Câmpina și www.scoalapolcj.ro – Școala de Agenți de Poliție ,,Septimiu Mureșanˮ Cluj – Napoca, iar fiecare candidat are obligația de a se informa cu privire la aceste aspecte de pe site-urile oficiale.

(7) În vederea susținerii probelor de admitere, candidații vor avea asupra lor cartea de identitate/pașaportul, iar în cazul probei de evaluare a performanței fizice și echipamentul sportiv necesar.

 

 • Susținerea probei de evaluare a performanței fizice:

Proba de evaluare a performanței fizice se susține în perioada 25 - 31 mai 2024, indiferent de unitatea de învățământ pentru care candidatul a optat, în centrele zonale de selecție, potrivit arondării prevăzute în anexa nr. 5 la prezentul anunț.

Evaluarea performanței fizice se realizează în conformitate cu prevederile din Anexa nr. 3, Anexa nr. 3˄1 și Anexa nr. 27 la Ordinul m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile  de poliție ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare.

Repartizarea în vederea susținerii probei de evaluare a performanței fizice se realizează de către unitatea de învățământ pentru care au optat candidații, iar planificarea pentru susținerea probei prin centrul zonal de selecție la care sunt arondați aceștia.

La susținerea probei de evaluare a performanței fizice constituie fraudă adăugarea de materiale care modifică forma și lungimea naturală a unghiilor, de natură a influența rezultatele obținute. Dispozițiile art. 26 alin. (1) se aplică în mod corespunzător.  

La proba de evaluare a performanței fizice nu se admit contestații, repetări sau reexaminări.

Repartizarea, planificarea și rezultatele obținute sunt aduse la cunoștința candidaților prin postarea acestora pe site-ul oficial al unităților de învățământ pentru care au optat candidații, precum și al centrelor zonale de selecție.

Pe perioada desfăşurării probei de evaluare a performanței fizice, candidaţilor li se asigură, gratuit, asistenţă medicală.

Susținerea, în fiecare sală de sport, a traseului practic-aplicativ, se realizează în prezența a trei reprezentanți ai părinților, aleși prin tragere la sorți, din rândul celor care își exprimă acordul, zilnic, înainte de începerea probei, pentru fiecare serie în parte.

În situația în care reprezentanții părinților perturbă activitatea, aceștia sunt înlocuiți în aceleași condiții.

 

 • Susținerea probei de evaluare a cunoștințelor:

Proba de evaluare a cunoștințelor se susține în data de 15 iunie 2024, la unitățile de învățământ pentru care au optat, de către candidații care au promovat proba de evaluare a performanței fizice.

Repartizarea candidaților pe locații/săli va fi adusă, în timp util, la cunoștința candidaților prin postarea pe site-ul instituțiilor de învățământ pentru care au optat.

Susținerea probei de evaluare a cunoștințelor se realizează în spații destinate exclusiv acesteia, pe timpul desfășurării probei.

Rezultatele obținute sunt aduse la cunoștința candidaților prin postarea acestora pe site-ul oficial al unităților de învățământ pentru care au optat candidații.

 

 • Depunerea și soluționarea contestațiilor:

(1) Comisia de concurs postează pe site-ul oficial al unităților de învățământ adresa de e-mail la care se transmit contestațiile.

(2) În termen de 24 de ore de la postarea listei provizorii cu rezultatele obținute de candidați la probele de concurs, candidații nemulțumiți de rezultatele obținute pot depune contestație cu privire la:

a) erori ale grilei de corectare și/sau întrebări/subiecte aplicate din afara tematicii şi bibliografiei de concurs ori greşit formulate/care se repetă;

b) rezultatul obținut la testul de evaluare a cunoștințelor, exclusiv pentru lucrarea proprie;

c)  înscrierea eronată a punctajelor/mediei obținute;

d) locul ocupat eronat, pe lista provizorie cu rezultatele obținute de candidați la probele de concurs.

(3) Candidații transmit contestația exclusiv la adresa de e-mail a unității de învățământ.

(4) Contestațiile se soluționează în termen de 48 de ore de la expirarea termenului de depunere. (5) Comisia de soluţionare a contestaţiilor este singura în măsură să se pronunţe cu privire la soluţionarea contestaţiilor, iar hotărârea acesteia este definitivă.

(6) În situaţia în care, în urma analizei contestaţiei, se constată că grila de corectare conţine erori şi/sau au fost aplicate întrebări/subiecte din afara tematicii şi bibliografiei de concurs/greşit formulate/care se repetă ori a fost aplicat alt test decât cel extras, comisia de soluţionare a contestaţiilor anulează întrebarea/subiectul, precum şi răspunsurile formulate pentru respectiva/respectivul întrebare/subiect, admite contestația și transmite de îndată comisiei centrale hotărârea.

(7) În activitatea de soluționare a contestațiilor privind erori ale grilei de corectare și/sau întrebări/subiecte aplicate din afara tematicii şi bibliografiei de concurs ori greşit formulate/care se repetă, comisiile de soluționare a contestațiilor pot solicita, prin intermediul unității de învățământ prevăzută la art. 4 alin. (1), punctul de vedere al unor specialiști, inclusiv al celor care au făcut parte din comisia de elaborare a subiectelor de concurs.

(8) În cazul în care comisia de soluționare a contestațiilor constată temeinicia sesizărilor cu privire la oricare dintre situațiile prevăzute la art. 36 alin. (2) lit. b)-d), admite contestația.

(9) În urma analizării contestațiilor, comisia de soluționare a contestațiilor emite o hotărâre consemnată într-un proces-verbal, referitoare la aspectele constatate. O copie a procesului-verbal se transmite comisiei de concurs.

(10) Rezultatele obținute după soluționarea contestațiilor, precum și lista provizorie cu rezultatele la proba de evaluare a cunoștințelor și ierarhizarea candidaților după soluționarea contestațiilor se postează pe site-ul unității de învățământ.

 

 1. EXAMINAREA MEDICALĂ:

  Examinarea medicală se realizează potrivit prevederilor Ordinului m.a.i. nr. 105/2020 pentru candidații care se încadrează în numărul de locuri scoase la concursul de admitere, în ordinea descrescătoare a notelor finale, în perioada 19 iunie - 12 iulie 2024.

Sunt declarați admiși candidații care au fost declarați ,,apt medicalˮ în ordinea descrescătoare a notelor finale.

Unitățile de învățământ postează pe site-ul oficial, la finalul fiecărei zile, situația candidaților care au finalizat examinarea medicală, succesiv, până la completarea numărului de locuri scoase la concursul de admitere.

 

IX: RECRUTAREA ȘI SELECȚIA CANDIDAȚILOR BENEFICIARĂ AI ORDINULUI m.a.i. NR. 35/2014 privind măsurile de sprijin acordate poliţiştilor încadraţi într-un grad de invaliditate şi familiilor acestora, precum şi familiilor poliţiştilor decedaţi, respectiv ai Ordinului m.a.i. nr. 108/2014 privind măsurile de sprijin acordate personalului militar încadrat într-un grad de invaliditate sau clasat apt limitat pentru serviciul militar şi familiilor acestora, precum şi familiilor personalului militar decedat, ambele cu modificările și completările ulterioare, se realizează în conformitate cu prevederile actelor normative interne privind activitatea de management resurse umane în unitățile M.A.I., ale dispozițiilor D.G.M.R.U. – M.A.I. precum și ale Dispozitiei I.G.P.R..Verificarea îndeplinirii condițiilor generale și a criteriilor specifice de admitere revine I.P.J.Timiș, care transmite la D.G.M.R.U. - M.A.I. cererea scrisă adresată ministrului Afacerilor Interne, propunerea privind înmatricularea solicitantului și documentația care fundamentează aceasta, în copie.

Inspectoratul de Poliție Județean Timiș, ca urmare a primirii directe a cererii de înmatriculare aprobată, va constitui dosarul de recrutare pentru candidații aflați în această situație.

Dosarul va fi transmis de unitatea de recrutare unității de învățământ pentru care se optează, și conține:

a)documentele prevăzute de actele normative în vigoare pentru selecția și admiterea în instituțiile de învățământ din cadrul M.A.I.;

b)adeverință care să ateste faptul că, solicitantul, copil devenit major, se află în continuarea studiilor până la terminarea acestora, dar fără a depăși vârstă de 26 de ani (persoanele îndreptățite să beneficieze de prevederile Ordinului m.a.i. nr. 35/2014, cu modificările și completările ulterioare);

c)formularul pentru înregistrarea accidentelor de muncă (FIAM) sau, după caz, Procesul verbal de cercetare a evenimentului, în fotocopie;

d)decizia medicală avizață sau certificatul decizie medicală, emis/ă pe numele polițistului rănit sau al polițistului decedat, în fotocopie;

e)certificatul de deces al polițistului decedat, dacă este cazul, în fotocopie.

În situația în care solicitantul optează pentru admiterea în unitățile de învățământ postliceal din subordinea I.G.P.R., unitatea de recrutare îl planifică pentru evaluarea psihologică și concluzionarea asupra aptitudinii medicale pe baza baremelor medicale în vigoare în mod similar celorlalți candidați, dacă s-a înregistrat cererea aprobată de ministrul Afacerilor Interne și s-a inițiat procedura de constituire a dosarului de recrutare.

 

 X. ALTE SITUAȚII CARE DETERMINĂ ÎNCETAREA ACTIVITĂȚII DE RECRUTARE ȘI SELECȚIE:

Activitățile de recrutare și selecție încetează pentru candidații aflați în următoarele situații:

 • nu depun în termenul limită stabilit dosarul de recrutare în volum complet;
 • încearcă sau fraudează, prin orice mijloace, activitatea de recrutare și selecție;
 • nu îndeplinesc în mod cumulativ condițiile și criteriile de admitere.

În cazul în care identificarea situațiilor menționate se face după încheierea admiterii, candidatul respectiv pierde locul obținut prin concurs, indiferent de anul de școlarizare în care se află.

 

XI. DISPOZIȚII FINALE:

Candidații declarați admiși au obligația să depună, în vederea înmatriculării, la începerea anului școlar, diploma de bacalaureat, în original, la instituția de învățământ la care au fost declarați admiși. Neprezentarea, în termenul stabilit, a displomei în original, din vina exclusivă a candidatului, conduce la neînmatriculare.

Anexele 1 – 9 fac parte integrantă din prezentul anunț.

 

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Timiș– Serviciul Resurse Umane, la telefon nr. 0256/402124 şi 0256/402128 sau pe site-ul I.P.J. Timiș – www.tm.politiaromana.ro/Cariera/Admitere instituții de învățământ.