Data concursului: 23 Iulie 2022

Anunt privind organizarea activității de selecție pentru ocuparea unui post vacant de agent din cadrul Secţiei Regionale de Poliţie Transporturi Timişoara – Biroul Județean de Poliție Transporturi Timiș, prin procedura de reîncadrare, fără concurs, pe perioadă determinată

A  N  U  N  Ţ

 

 

În conformitate cu prevederile art. II din O.U.G. nr. 20/2022 privind modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de sprijin şi asistenţă umanitară, Legii nr. 360/2002, privind Statutul poliţistului, Ordinului M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, Ordinului M.A.I. nr. 154/2004 privind activitățile de educație fizică și sport în M.A.I., O.M.A.I. nr. 23/2015 privind activitatea de psihologie în Ministerul Afacerilor Interne, O.M.A.I. nr. 105/2020 privind examinarea medicală a candidaţilor la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ care formează personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne, precum şi la concursurile de încadrare în Ministerul Afacerilor Interne, toate cu modificările şi completările ulterioare a adreselor M.A.I. – D.G.M.R.U. nr. 328334/2022, nr. 330330/2022 și nr. 331575/2022, adresei I.G.P.R. – D.M.R.U. nr. 556235 din 14.06.2022;

 

Secţia Regională de Poliţie Transporturi Timişoara cu sediul în Municipiul Timişoara, B-dul Republicii, nr. 25, jud. Timiş, organizează activități de selecție pentru ocuparea unui post vacant de agent din cadrul Secţiei Regionale de Poliţie Transporturi Timişoara – Biroul Județean de Poliție Transporturi Timiș, prin procedura de reîncadrare, fără concurs, pe perioadă determinată, pe funcția de execuție vacantă, a persoanelor cu studii corespunzătoare cerinţelor postului şi care îndeplinesc condiţiile legale.

Procedura de selecție se realizează prin parcurgerea următoarelor etape:

 

 

Etape

Perioadă

Modalitate

Înscrierea candidaților

20.06 – 30.06.2022

Depunere dosar în format electronic

Evaluare psihologică – etapă eliminatorie

01.07 – 12.07.2022

Se realizează într-o locație care va fi stabilită, finalizată cu concluzia de apt/inapt.

Evaluarea medicală – etapă eliminatorie

01.07 – 12.07.2022

Se realizează de instituțiile abilitate ale M.A.I., Finalizată cu concluzia de apt/inapt.

Validare candidaturi

15.07.2022

Postare pe pagina de internet a inspectoratului.

Proba de selecție – susținere probe fizice

19 – 20.07.2022

Conform baremelor din O.M.A.I. nr. 154/2004

Probă de selecție – susținere proba interviu

23.07.2022

Din tematica și bibliografia postată.

 

 

Secţiunea I – POSTURI ÎN PROCEDURA DE REÎNCADRARE, FĂRĂ CONCURS, PE PERIOADĂ DETERMINATĂ

 • Ajutor șef post la Biroul Județean de Poliție Transporturi Timiș - Postul de Poliție Transporturi Feroviare Stamora Moravița, poziția 1560 din statul de organizare al unității.

 

Secţiunea a II-a – CONDIŢII DE PARTICIPARE

Pot participa la activitatea de selecție, persoanele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

 1. au avut calitatea de polițist și au încetat raporturile de serviciu în condițiile art. 69 alin. (1) lit. b), d) – f) și j) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare (la pierderea capacității de muncă în condițiile legii, la cerere, prin demisie, la numirea într-o altă funcție publică, pentru alte motive sau nevoi ale M.A.I.);
 2. să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
 3. să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 4. să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 5. să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;
 6. să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 7. îndeplinesc condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului:

- să fie absolvenţi de studii medii – liceu cu diplomă de bacalaureat;

 1. să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist;
 2. să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
 3. să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
 4. să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 5. să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege.

 

„Dacă pentru ocuparea unor posturi vacante este necesară obţinerea unor avize/autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor, iar acestea nu se obţin ulterior numirii în funcţie, poliţistul este eliberat din funcţie şi pus la dispoziţie în condiţiile legii”, potrivit art. 571 alin. (6) din Anexa 3 la OMAI 140/2016.”

Aptitudinea/inaptitudinea prevăzută la lit. e) se constată de structurile de specialitate ale M.A.I., printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu. În situaţia în care se constată inaptitudinea pentru oricare dintre situaţii, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv.

 

Nu pot fi recrutate în vederea reîncadrării ca poliţist, persoanele care se află în următoarele situaţii:

 1. le-au încetat raporturile de serviciu în condiţiile art. 69 alin. (1) lit. a), c), g) - i), k), l) şi n) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. nu îndeplinesc condiţia prevăzută la art. 6 alin. (4) lit. b) din Anexa nr. 2 la O.M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale Ministerului Afacerilor Interne (să nu aibă semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară). Verificarea îndeplinirii acestui criteriu se realizează cu ocazia examinării medicale.
 3. prin reîncadrare, potrivit nivelului studiilor şi/sau vechimii în specialitate dobândesc grade profesionale mai mici decât gradele militare echivalente deţinute în rezervă;
 4. prin reîncadrare, potrivit nivelului studiilor şi/sau vechimii în specialitate dobândesc grade profesionale mai mari decât gradele profesionale maxime ale posturilor pentru care s-a organizat selecție.

Candidatul care a fost declarat "admis" la procedura de selecție pentru ocuparea postului vacant prevăzut a fi încadrat cu poliţişti, nu trebuie să aibă, la încadrare, calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic.

 

Candidatului declarat „admis” la procedura de selecție şi care îndeplinește condiţiile legale de reîncadrare în Poliția Română, i se vor acorda, gradele profesionale în funcţie de pregătirea sa şi de vechimea în specialitatea corespunzătoare studiilor absolvite, raportate la cerinţele postului, dar nu inferioare gradelor profesionale echivalente gradelor militare deţinute în rezervă.

 

Începând cu data intrării în vigoare a O.U.G. nr. 20/2022 şi până la încetarea situaţiei care generează un aflux masiv de persoane din Ucraina, dar nu mai mult de 3 ani, Ministerul Afacerilor Interne poate rechema în activitate/reîncadra, fără concurs, la nevoie, pe durată determinată de un an, cu acordul acestora, cadre militare/poliţişti care au trecut în rezervă/cărora le-au încetat raporturile de serviciu.

Perioada de un an, prevăzută la alin. (1), poate fi prelungită anual, în condiţiile legii, cu acordul cadrului militar/poliţistului rechemat în activitate/reîncadrat pentru o durată determinată, ce nu poate depăşi 90 de zile de la data încetării situaţiei care generează un aflux masiv de persoane din Ucraina.

 

Atenție! – Nu se admit derogări de la niciuna dintre condițiile de participare la concurs, prevăzute în prezentul anunț.

 

Secţiunea a III-a – REGULI PRIVIND ÎNSCRIEREA LA PROCEDURA DE SELECȚIE

 

Înscrierea se realizează, în perioada _20.06 – 30.06.2022 (inclusiv în zilele nelucrătoare, în data de 30.06.2022 doar până la ora 16:00), on-line la adresa de e-mail politia.transporturi.srpt@tm.politiaromana.ro.

Cererile de înscriere însoțite de documentația solicitată transmise după data de 30.06.2022, ora 16:00, nu vor fi luate în considerare.

 

Reguli privind transmiterea documentelor necesare înscrierii:

- documentele care necesită a fi completate (Ex. cererea de înscriere, declarații, etc.) vor fi printate de către candidat, completate olograf, datate și semnate, iar ulterior scanate în format pdf și transmise în format electronic pe adresa de e-mail indicată mai sus (candidații vor manifesta atenție maximă ca documentele să fie completate corect și integral);

- fiecare document  va fi scanat și salvat într-un fișier pdf separat, denumirea fișierului fiind compusă din numele candidatului și conținutul fișierului (exemplu: Popescu Ioan-act identitate, Popescu Ioan-cerere înscriere, etc.);

- toate documentele vor fi scanate în format pdf, candidații urmând a verifica înaintea transmiterii, conținutul fișierului pdf scanat, respectiv faptul că acesta este scanat integral (corespunde cu documentul original Ex: diploma de bacalaureat este scanată față verso) și este lizibil;

- toate documentele vor fi transmise în format electronic printr-un singur e-mail (ca atașamente la e-mail), mărimea totală a tuturor  documentelor transmise de către candidat (fișierele pdf atașate e-mailului) pentru înscriere la selecție nu trebuie să depășească 50 MB;

- e-mailul transmis de către candidat va avea subiect (titlu) de următoarea formă: nume, prenume candidat, conținutul e-mailului și selecția la care se înscrie (Ex: Popescu Ioan-Dosar de recrutare reîncadrare perioadă determinată).

- în situațiile în care volumul documentului pdf, care reunește toate documentele aferente dosarului de recrutare, depășește capacitatea maximă suportată de e-mail pentru transmitere în format electronic (50 MB), candidatul va putea transmite un al doilea e-mail doar cu restul documentelor pe care nu le-a putut trimite inițial, menționând, în clar, datele sale de identificare și specificând faptul că aduce o completare unui e-mail transmis anterior;

Atenție! Documentele transmise de către candidat vor fi printate și prezentate comisiei de examinare pentru activitatea de validare/invalidare a candidaturilor. La selecție pot participa numai candidaţii care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice de recrutare, condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului, respectiv cei ale căror dosare de recrutare sunt complete, corect întocmite şi depuse în termenul prevăzut în anunţul de selecție. Candidații poartă întreaga răspundere pentru transmiterea dosarelor de recrutare incomplete sau incorect întocmite. 

 

În următoarea zi lucrătoare, ulterioară înregistrării cererii de înscriere însoțită de documentația aferentă, candidaților li se va transmite un e-mail de confirmare a primirii cererii, la adresa indicată de aceștia, precizându-se numărul de înregistrare și codul atribuit candidatului.

E-mail-ul de confirmare nu certifică primirea în volum complet și corect a documentelor, aceasta fiind responsabilitatea exclusivă a candidaților. Verificarea documentelor transmise se realizează ulterior datei limită de transmitere a dosarelor de către comisia de examinare în vederea validării.

Codul atribuit urmează a fi folosit pentru identificarea candidatului pe întreaga procedură de selecție.

În situația în care candidatul nu primește confirmarea în termenul prevăzut mai sus, acesta se poate adresa Secției Regionale de Poliție Transporturi Timișoara la nr. de telefon 0256.402.802, iar în cazul în care situația nu s-a soluționat, are posibilitatea de a se prezenta fizic la Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș, cu sediul în municipiul Timișoara, Bld. Take Ionescu, nr. 44 - 46, judeţul Timiș, în vederea clarificării.

 

Înscrierea candidaţilor se va face pe bază de cerere de înscriere, conform Anexei nr. 2, și a documentelor, în volum complet, specificate în anunţ, ce vor fi scanate  în format pdf needitabil și transmise împreună la adresa de e-mail politia.transporturi.srpt@tm.politiaromana.ro.

 

Atenție! Este interzisă înscrierea prin fax, prin poștă, inclusiv poștă militară sau prin orice alte mijloace decât prin e-mail la adresa indicată în anunț, respectiv politia.transporturi.srpt@tm.politiaromana.ro, astfel că cererile transmise în aceste moduri nu vor fi luate în considerare.

                                                                                                            

Dosarul de recrutare va cuprinde următoarele documente:

 1. cererea de înscriere (Anexa nr.2) şi CV (Anexa nr.3);
 2. copii ale documentelor care atestă nivelul studiilor impuse de cerinţele postului (diploma de bacalaureat). Nu se acceptă adeverințe.
 3. copie a actului de identitate şi, dacă este cazul, a carnetului de muncă/certificatului stagiu de cotizare şi/sau altor documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă (ex. Revisal) și dacă este cazul ale livretului militar;
 4. copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;
 5. autobiografia (Anexa 4) şi tabelul nominal cu rudele candidatului şi soţul/soţia candidatului (Anexa 5); 
 6. extras de pe cazierul judiciar/certificat de cazier judiciar (extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către compartimentul cu sarcini de recrutare, pe baza consimțământului expres al candidatului); 
 7. o fotografie color 9x12 cm; 
 8. adeverinţă eliberată de către medicul de familie, în condiţiile Ordinului MAI nr. 105/2020 privind examinarea medicală a candidaţilor la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ care formează personal pentru nevoile MAI, precum şi la concursurile de încadrare în MAI, din care să rezulte că este clinic sănătos pentru participarea la concursul de încadrare în MAI. (conform Anexei 7 – adeverința medicală se completează la toate rubricile, se semnează și se parafează de medicul de familie al candidatului)
 9. consimțământ informat completat și semnat în mod lizibil de către candidat (Anexa nr. 7),
 10. declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare (Anexa 8).

 

Candidații au obligația să depună, în volum complet și în termenul de înscriere, toate documentele solicitate, neexistând posibilitatea completării ulterioare a dosarului de recrutare în nici o modalitate după acest termen.

 

Atenţie! Candidatul declarat ”admis” va prezenta documentele în original, în vederea certificării  pentru conformitate cu originalul a copiilor documentelor transmise electronic la înscriere, care vor fi semnate de către persoana desemnată şi de către candidat. Originalul documentelor prezentate se restituie candidatului după certificarea copiilor. 

Documentele pot fi depuse şi în copie legalizată, situaţie în care activităţile referitoare la certificare nu se mai realizează.

În situaţia în care candidatul declarat ”admis” nu prezintă toate documentele solicitate şi/sau nu prezintă documentele în original în vederea certificării pentru conformitate a copiilor şi/sau în situaţia în care se constată că documentele prezentate nu sunt autentice, se aplică în mod corespunzător prevederile art. 57^1 alin. (5) din O.M.A.I. nr. 140/2016, cu modificările și completările ulterioare,  respectiv în cazul neîndeplinirii acestei condiții, oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notelor obținute.

 

            Listele candidaturilor validate/invalidate vor fi publicate, la data de 15.07.2022, pe pagina de internet a Inspectoratului de Poliție Județean Timiș http://www.tm.politiaromana.ro./cariera/posturi-scoase-la-concurs.

 

La selecție pot participa numai candidaţii ale căror dosare de recrutare sunt complete şi corect întocmite.

 

            Orice alte modificări în calendarul desfăşurării selecției vor fi aduse la cunoştinţa candidaţilor prin postarea unui anunţ pe pagina de internet a Inspectoratului de Poliție Județean Timiș http://www.tm.politiaromana.ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs.

 

 

Secţiunea a IV-a – REGULI PRIVIND EVALUAREA PSIHOLOGICĂ ȘI MEDICALĂ

Perioada de realizare a evaluării psihologice și examinării medicale este 01.07 – 12.07.2022.

 

 1. EVALUAREA PSIHOLOGICĂ

Întrucât evaluarea psihologică este de competenţa Centrului de Psihosociologie al M.A.I., data, ora, locul şi celelalte detalii vor fi stabilite de această unitate şi vor fi comunicate candidaţilor prin postare pe pagina de internet a Inspectoratului de Poliţie Judeţean Timiș  http://www.tm.politiaromana.ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs.

Rezultatele la testarea psihologică se afişează pe pagina de internet a Inspectoratului de Poliţie Judeţean Timiș http://www.tm.politiaromana.ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs.

Data postării şi afişării rezultatelor este considerată data de la care curge termenul de contestare a rezultatului.

 

Atenţie! Candidaţii nu vor fi anunţaţi personal cu privire la data, ora şi locul unde se va organiza testarea psihologică, fiind obligaţi să se informeze prin verificarea permanentă a paginii de Internet indicate mai sus şi consultarea avizierului unităţii.

 

Atenţie! Candidaţii trebuie să se prezinte în ziua, data, ora şi locul în care au fost planificaţi pentru susţinerea testării psihologice.

 

 1. EVALUAREA MEDICALĂ

Examinarea medicală se realizează potrivit prevederilor Ordinului M.A.I. nr. 105/2020.

Candidaţii înscriși se vor prezenta în data de 01.07.2022 la Centrul Medical Judeţean al M.A.I. Timiș în vederea întocmirii fişei medicale–tip de încadrare în M.A.I., pe care o vor finaliza şi depune la dosarul de recrutare până la data de 14.07.2022, ora 1200.

La prezentarea la Centrul Medical Județean al M.A.I. Timiș aceștia vor prezenta, în original, adeverinţa eliberată de către medicul de familie.

Atenţie! Fişa medicală este document care face parte din dosarul de recrutare şi trebuie finalizată până la data susmenţionată.

 

Secţiunea a V-a – VALIDAREA CANIDATURILOR

Lista finală cu candidaţii care îndeplinesc toate condiţiile pentru a susţine proba de evaluare a performanţei fizice va fi comunicată candidaţilor prin postare pe pagina de internet a Inspectoratului de Poliţie Judeţean Timiș http://www.tm.politiaromana.ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs în data de 15.07.2022.

 

 

 

Secţiunea a VI-a – PROBELE DE SELECȚIE

Activitatea de selecție se va realiza prin:

 • susținerea probelor fizice prevăzute de O.M.A.I. nr. 154/2004 privind activitățile de educație fizică și sport în M.A.I. conform categoriei de solicitare fizică corespunzătoare postului și grupei de vârstă în care se încadrează candidatul.
 • susținerea unui interviu pe subiecte profesionale, bazat pe o tematică și bibliografie comunicate odată cu anunțul de reîncadrare (Anexa nr. 1). Interviul pe subiecte profesionale se va desfășura cu respectarea regulilor procedurale prevăzute de O.M.A.I. nr. 140/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Data, ora, locul şi celelalte detalii vor fi stabilite şi vor fi comunicate candidaţilor prin postare pe pagina de internet a Inspectoratului de Poliţie Judeţean Timiș http://www.tm.politiaromana.ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs.

Până la 27.07.2022 se vor soluționa contestațiile și se vor afișa rezultatele finale.

 

Candidații declarați ”respins” la proba de evaluare a performanțelor fizice nu vor fi planificați la interviul de selecție.

 

            Atenţie! – Candidaţii care nu se prezintă la data, ora şi locul indicate pentru susţinerea probei de evaluare a performanţei fizice, respectiv a interviului de selecție vor fi declaraţi „neprezentat” şi vor fi eliminaţi din procedura de selecție. Atragem atenţia cu privire la respectarea strictă de către candidaţi a prevederilor prezentului anunţ, în vederea bunei desfăşurări a procedurii de selecție.

 

Rezultatele la interviul de selecție se pot contesta o singură dată în termen de 24 de ore de la afişare, iar contestaţiile se depun pe adresa de e-mail politia.transporturi.srpt@tm.politiaromana.ro

Eventualele contestaţii se soluţionează de către comisia constituită în acest scop, în termenul legal.

Nota acordată după soluţionarea contestaţiei la interviul de selecție este definitivă.

Candidaţii pot contesta numai notele la propriul interviu.

 

            Admiterea/respingerea contestaţiei se va comunica prin postare pe pagina de internet a Inspectoratului de Poliție Județean Timiș http://www.tm.politiaromana.ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs.

 

Secţiunea a VII-a – PRECIZĂRI PRIVIND REZULTATELE FINALE ALE SELECȚIEI

Propunerile comisiei, pe baza cărora se vor lua deciziile de aprobare/neaprobare a reîncadrării de către șefii de unități, se vor fundamenta pe rezultatele obținute la interviu, iar în situația în care există mai mulți candidați pe același post, cu același rezultat la interviu, va fi declarat „admis” candidatul care obține nota cea mare la probele fizice.

Persoanele identificate care îndeplinesc cerințele de ocupare stabilite în fișele posturilor, condițiile legale și criteriile specifice prevăzute de statutele profesionale, precum și de actele normative specifice domeniului de activitate, aplicabile categoriei de personal cu care sunt prevăzute a fi încadrate posturile vacante, și și-au exprimat acordul se reîncadrează prin act administrativ emis potrivit competențelor de gestiune a resurselor umane.

 

Secţiunea a-VIII-a – REGULI PRIVIND BUNA ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A SELECȚIEI

 • Prin înscrierea la această selecție, candidaţii îşi manifestă implicit acordul cu privire la condiţiile şi modul de organizare şi desfăşurare a selecției;
 • Candidaţii sunt rugaţi să citească cu atenţie anunţul şi să respecte organizarea stabilită cu privire la toate etapele selecției: înscrierea, depunerea dosarului în volum complet şi susţinerea probelor de selecție;
 • După verificarea corectitudinii întocmirii dosarelor de recrutare a candidaţilor, comisia de selecție întocmeşte lista finală a candidaţilor a căror candidatură a fost validată sau invalidată, pe care o publică printr-un anunţ;
 • Se impune verificarea permanentă şi atentă a paginii de internet a Inspectoratului de Poliție Județean Timiș http://www.tm.politiaromana.ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs, întrucât comunicarea informațiilor ulterioare referitoare la selecție se va realiza în această modalitate. În perioada selecției, pe pagina de Internet se vor posta informaţii privind mai multe concursuri, situaţie în care este necesară verificarea atentă a tuturor anunţurilor postate, astfel încât să se evite omiterea luării la cunoştinţă de către candidaţi a unor informaţii legate de selecție;
 • La proba de evaluare a performanței fizice candidaţii se vor prezenta în ţinută adecvată şi vor prezenta actul de identitate;
 • În cadrul interviului de selecție, candidaţii nu vor avea asupra lor decât documentul de identitate şi pix/stilou de culoare albastră (nu vor avea voie cu materiale documentare, dicţionare, notiţe, însemnări, precum şi cu orice alte mijloace de calcul sau de comunicare). Fraudele, precum şi tentativa de săvârşire a acestora se sancţionează prin eliminarea din selecție a candidatului/ candidaţilor în cauză;
 • Fişa postului poate fi consultată de către candidaţi, în urma unei solicitări scrise, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecţia informaţiilor clasificate.

 

Modificările care privesc organizarea și desfășurarea selecției, intervenite din motive obiective, se vor afișa în timp util pe pagina de Internet a Inspectoratului de Poliție Județean Timiș http://www.tm.politiaromana.ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs și la sediul unității.

Candidații sunt rugați să citească cu atenție anunțul și să respecte organizarea stabilită cu privire la toate etapele selecției.

 

Prezentul anunţ are un număr de 9 anexe, astfel:

Anexa nr. 1 – Tematica şi bibliografia;

Anexa nr. 2 – Cerere de înscriere la selecție;

Anexa nr. 3 – Curriculum vitae;

Anexa nr. 4 – Model autobiografie;

Anexa nr. 5 – Model tabel cu rude;

Anexa nr. 6 – Adeverința medicală;

Anexa nr. 7 – Consimțământ informat;

Anexa nr. 8 – Declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare;

Anexa nr. 9 – Consimțământ solicitare extras cazier judiciar.