Data concursului: 10 Decembrie 2022

A N U N Ţ privind activitatea de recrutare a candidaţilor pentru participarea la concursul de admitere în unitățile de învățământ postliceal ale Ministerului Afacerilor Interne – sesiunea octombrie - decembrie 2022

 
R O M Â N I A

Ministerul Administraţiei şi Internelor

Inspectoratul General al Poliţiei Române

IPJ timis v2

INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN TIMIŞ

SERVICIUL Resurse Umane

 

 

 

 

 

A P R O B

ŞEFUL INSPECTORATULUI

 

 

 

 

                                                                                                                             

                                                                                                                    

A N U N Ţ

Inspectoratul de Politie Judeţean Timiș, prin intermediul Serviciului Resurse Umane, desfăşoară activitatea de recrutare a candidaţilor pentru participarea la concursul de admitere în unitățile de învățământ postliceal ale Ministerului Afacerilor Interne

sesiunea octombrie - decembrie 2022

În conformitate cu prevederile Dispoziției directorului general al Direcţiei Generale Management Resurse Umane din M.A.I. nr. II/14318 din 19.10.2022, privind organizarea și desfășurarea, în sesiunea octombrie - decembrie 2022, a concursurilor de admitere în unitățile de învățământ postliceal ale Ministerului Afacerilor Interne, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Timiș, prin intermediul Serviciului Resurse Umane, desfăşoară în perioada octombrie – decembrie 2022, activitatea de recrutare şi selecţie a candidaţilor pentru admiterea în unitățile de învățământ postliceal ale Ministerului Afacerilor Interne, sesiunea octombrie - decembrie 2022.

 

 1. Numărul de locuri pentru unitățile de învățământ postliceal ale Ministerului Afacerilor Interne sesiunea septembrie – octombrie 2021 sunt prezentate în Anexa 1 la prezentul anunţ.

 

 1. Recrutarea candidaţilor se realizează în raport de locul de domiciliu/reședinţă înscris în cartea de identitate.

 

3.Pentru a participa la concursul de admitere în școlile de învățământ postliceal ale Ministerului Afacerilor Interne, respectiv Școala de Agenți de Poliție ”Septimiu Mureșan” Cluj – Napoca și Școala de Agenți de Poliție ”Vasile Lascăr” Câmpina, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții legale și criterii specifice de recrutare, astfel:

 

       3.1. Condiții legale:

a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;

b) să cunoască limba română scris şi vorbit;

c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

d) să fie apți din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;

e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau sa îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;

f) să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat;

g) să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de polițist;

h) să nu aibă antecedente penale cu excepția situației când a intervenit reabilitarea,  să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;

i) să nu fi fost destituite dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

j) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;

 

 1. Criterii specifice:
 1. să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe corp, neacoperite de vestimentație, în ținuta de vară;
 2. să fi obținut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puțin 9,00, cu excepția candidaților care au absolvit instituții de învățământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
 3. să nu fi fost exmatriculați pentru abateri disciplinare dintr-o instituție de învătământ;

 

 1. Verificarea îndeplinirii criteriului prevăzut la punctul 3.2. lit. a) se realizează cu ocazia examinării medicale.

 

 1. Candidaţii care au fost declaraţi "admis" la concursul de admitere în instituţiile de învăţământ nu trebuie să aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic.

 

 1. Candidații nu vor fi înmatriculaţi sau vor fi îndepărtaţi din instituţia de învăţământ la care au fost declaraţi “admis”, dacă, urmare verificărilor desfăşurate ulterior admiterii, se constată că au avut un comportament necorespunzător principiilor care guvernează profesia de polițist;
   

În vederea participării la concursul de admitere în instituțiile de învățământ, candidații parcurg următoarele etape premergătoare desfășurării concursului:

 1. completează cererea - tip de înscriere la concurs și declarația prin care confirmă luarea la cunoștință despre condițiile legale, criteriile specifice, celelalte condiții de organizare a concursului și măsurile care vor  fi luate în cazul neîndeplinirii acestora și își exprimă acordul pentru efectuarea verificărilor specifice;
 2. depun la dosarul de recrutare, cu respectarea condițiilor de organizare și desfășurare a concursului, documentele necesare potrivit prevederilor legale.

 

Depunerea cererilor de înscriere

 

Candidaţii vor depune cererea - tip de înscriere pentru concursul de admitere organizat la şcolile de agenţi de poliţie, descărcată de pe site-ul unităţii www.tm.politiaromana.ro, Secţiunea Carieră – Posturi scoase la concurs şi completată în prelabil, în mod lizibil. Cererea - tip de înscriere (Anexa 2) se va transmite împreună cu consimțământul privind solicitarea extrasului de pe cazierul judiciar de către unitatea de recrutare (Anexa 3) pe adresa de e - mail resurseumane@tm.politiaromana.ro până la data de  04 noiembrie 2022.

 

Candidaţii pot opta doar pentru o singură școală postliceală.

 

Cu ocazia transmiterii cererii de înscriere, cadidaților li se atribuie un cod unic de identificare, folosit pe întreaga procedură de concurs, care li se va comunica pe adresa de e-mail.

 

Cererea tip de înscriere, prevăzută în Anexa 2, ce a fost transmisă pe adresa de e - mail, resurseumane@tm.politiaromana.ro, se depune în original de către candidat – până la data de 17 noiembrie 2022.

 

Dosarul de recrutare va fi depus, în volum complet şi corect întocmit, până în data de 17 noiembrie 2022, în zilele lucrătoare, de luni până vineri, în intervalul orar 10:00-14:00, la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Timiș, situat în municipiul Timișoara, Bd. Take Ionescu, nr. 44-46, județul Timiș.

 

DATA LIMITĂ PENTRU DEPUNEREA DOSARULUI DE RECRUTARE ÎN VOLUM COMPLET este data 17 noiembrie 2022, ora 16:00.

 

Activitățile de recrutare și selecție ÎNCETEAZĂ pentru candidații aflați în următoarele situații:

 1. nu depun în termenul - limită stabilit cererea de înscriere, precum şi dosarul de recrutare în volum complet;
 2. încearcă sau fraudează, prin orice mijloace, activitatea de recrutare;
 3. nu îndeplinesc în mod cumulativ condițiile și criteriile de recrutare.

În cazul în care identificarea situațiilor menționate se face după încheierea admiterii, candidatul respectiv pierde locul obținut prin concurs indiferent de anul de școlarizare în care se află.

 

 

DOSARELE DE RECRUTARE ale candidaţilor se constituie în conformitate cu prevederile Ordinului M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile  de poliție ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare.

 

DOCUMENTELE cuprinse în dosarul de recrutare al candidaţilor pentru şcolile postliceale ale Ministerului Afacerilor Interne sunt:

1.  cererea de înscriere (Anexa 2) şi Curriculum Vitae – model Europass (Anexa 4 la prezentul anunț);

            2. copii ale documentelor care atestă nivelul studiilor impuse (diplomă de bacalaureat şi foaia matricolă a studiilor liceale). Sunt acceptate şi copii legalizate ale documentelor de studii, - diplomă de bacalaureat și foaie matricolă -  dacă acestea sunt prezentate din iniţiativa candidatului.

Candidaţii care au absolvit studii liceale în afara României, cu diplomă de bacalaureat (sau echivalentă acesteia), au obligaţia de a prezenta pentru constituirea dosarului de candidat, suplimentar, următoarele acte:

 • Atestatul de recunoaștere a studiilor eliberat de către Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educației Naționale, în condițiile legii;
 • diploma de bacalaureat sau echivalentă cu aceasta, în copie, tradusă şi legalizată;
 • foaia matricolă din perioada studiilor liceale, în copie, tradusă şi legalizată.

 

           Documentele vor fi prezentate de către candidat, în original, urmând a fi certificate pentru conformitate, în prezenţa acestuia, conform prevederilor legale. Precizăm faptul că nu se acceptă xerocopierea documentelor originale care prezintă deteriorări sau alterări ale elementelor de siguranţă şi care nu permit stabilirea autenticităţii acestora sau sunt plastifiate.

              

            3. copii ale actului de identitate (pentru cei care și-au schimbat numele – copie după hotărârea judecătorească sau alte documente privind schimbarea numelui), carnetului de muncă/certificatului stagiu de cotizare și/sau altor documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă (adeverinţe I.T.M.) și, dacă este cazul, ale livretului militar;

            4. copii ale certificatului de naştere ale candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale  certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;

            5. autobiografia (conform Anexei 6 - îndrumar) şi tabelul nominal cu rudele candidatului și soțul/soția candidatului (Anexa 7 la prezentul anunț);

            6. cazierul judiciar al candidatului/extras după cazierul judiciar;

            7. o fotografie color 9x12 cm;

             8. adeverința medicală completată de medicul de familie (Anexa 5 la prezentul anunț);

             9. consimțământul informat (Anexa 5 la prezentul anunț);

            10. declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare (Anexa 8 la prezentul anunț);

            11. un dosar plic (nescris).

            12. copie permis de conducere categoria B, unde este cazul.

           

            Candidaţii etnici/minoritari care se înscriu pentru locurile alocate distinct acestora, declară pe propria răspundere apartenența la etnia/minoritatea respectivă și depun o adeverință emisă de o organizație etnică/minoritară, constituită potrivit legii, care să ateste apartenenţa la etnie a candidatului, respectiv calitatea de etnic (Anexa 9 la prezentul anunț).

 

EVALUAREA PSIHOLOGICĂ

 

Evaluarea psihologică a candidaților se realizează până la data de 11 noiembrie 2022, în conformitate cu dispoziția directorului Centrului de Psihosociologie al M.A.I și conform planificării întocmite de către Serviciul Resurse Umane și postată pe site-ul Inspectoratului Județean de Poliție Timiş (http:/tm.politiaromana.ro, secțiunea CarierăPosturi scoase la concurs).

Candidaţii recrutaţi se vor informa permanent asupra perioadei de examinare psihologică, precum şi cu privire la orice modificare în legătură cu admiterea, urmărind site-ul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Timiș, mai sus menţionat.

      Candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile legale şi criteriile specifice stabilite de actele normative în vigoare nu li se mai întocmesc dosare de recrutare.

 

 

EXAMINAREA MEDICALĂ

 

Examinarea medicală se realizează potrivit prevederilor Ordinului MAI nr. 105/2020, după susținerea probelor de admitere și doar pentru candidații care se încadrează în numărul de locuri scoase la concursul de admitere, în ordinea descrescătoare a mediilor obținute la proba scrisă, în perioada 15 decembrie 2022 – 20 ianuarie 2023.

 

Adeverința medicală se completează de medicul de familie, iar consimțământul informat se completează și se semnează de candidat în mod lizibil și se depune la dosarul de recrutare.

Adeverința medicală eliberată de medicul de familie se depune de către candidat la Serviciul Resurse Umane din cadrul I.P.J. Timiș care va transmite documentul medicului de unitate, respectiv Centrului Medical Județean Timiș al MAI.

După primirea documentului de la medicul de unitate, Serviciul Resurse Umane din I.P.J. Timiș informează candidații declarați ”INAPT” cu privire la încetarea activităților de recrutare.

     

Lista candidaților pentru care continuă procedura de selecție după susținerea probelor de admitere și care trebuie să se prezinte la sediul Inspectoratului Județean de Poliție Timiş – Serviciul Resurse Umane în vederea înmânării documentelor specifice pentru examinarea medicală și întocmirea fișei medicale tip M.A.I va fi postată pe site-ul Inspectoratului Județean de Poliție Timiş (http://tm.politiaromana.ro, secțiunea CarierăPosturi scoase la concurs).

Unitățile de învățământ pentru care candidații au optat, afișează la finalul fiecărei zile, situația candidaților care au finalizat examinarea medicală, succesiv, până la completarea numărului de locuri scoase la concursul de admitere.

Sunt declarați admiși candidații care au fost declarați apt medical, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere.

 

Rezultatele finale sunt aduse la cunoștința candidaților prin afișare pe site-ul unităților de învățămât până la data de 25 ianuarie 2023.

 

     

Centrele zonale de selecție – SUSȚINEREA PROBELOR DE ADMITERE

 

Candidaţii care au fost declaraţi „apt” psihologic şi medical în etapa I de selecţie se vor prezenta pentru probele de concurs la sediul ȘCOLII DE PREGĂTIRE A AGENȚILOR DE POLIȚIE DE FRONTIERĂ”AVRAM IANCU” ORADEA, (centru zonal de selecție).

PROBELE ELIMINATORII de evaluare a PERFORMANȚEI FIZICE se susțin în perioada 23 – 29 noiembrie 2022, iar PROBA DE EVALUARE A CUNOȘTINȚELOR se susține în data de 10 decembrie 2022.

 

În vederea susținerii probelor de admitere, candidații vor avea asupra lor cartea de identitate/pașaportul, iar în cazul probei de evaluare a performanței fizice și echipamentul sportiv necesar. Proba, normele şi baremele pentru evaluarea performanței fizice a candidaţilor la concursul de admitere se regasesc în Regulamentul de admitere, postat pe site-ul instituției de învăţământ. La proba de evaluare a performanței fizice nu se admit contestații, repetări sau reexaminări.

Probele de concurs pentru admiterea în unitățile de învățământ sunt proba de evaluare a cunoștințelor și proba de evaluare a performanței fizice și sunt evaluate cu note de la 1 la 10, în cazul probei de evaluare a cunoștințelor, și de la 5 la 10, respectiv „Nepromovat”, în cazul probei de evaluare a performanței fizice. Nota de promovare a fiecărei probe este minimum 5.

Proba de evaluare a cunoștințelor, care constă într-un test grilă, pentru 90% din nota maximă prevăzută anterior, cuprinde:

a) subiecte din disciplinele: limba română - 40% şi limbă străină - 15%;

b) subiecte din legislaţia specifică Ministerului Afacerilor Interne, precum şi a instituţiilor politice ale statului - 20%;

c) subiecte de educaţie civică şi cetăţenească, exerciţii de evaluare a capacităţii de analiză şi sinteză, precum şi exerciţii privind deprinderea raţionamentului logic - 15%.

La punctajul obţinut la proba de evaluare a cunoştinţelor se acordă un punct din oficiu, reprezentând 10% din nota maximă prevăzută.

Nota finală se calculează ca medie aritmetică a notelor obținute .

 La limba străină, candidatul optează, prin cererea-tip de înscriere la concursul de admitere, pentru una din următoarele discipline: limba engleză sau limba franceză.

Tematica şi bibliografia pentru proba de evaluare a cunoştinţelor a fost publicată pe site-ul unității de învăţământ organizatoare.        

 

Planificarea canididaților pentru susținerea probei  de evaluare a performațelor fizice se va efectua de către unitățile de învățământ pentru care candidații au optat și va fi adusă la cunoștinta acestora în timp util, prin postare pe site-urile oficiale ale centrului zonal de selecție, respectiv Școala de Pregătire a Agenților Poliției de Frontieră ,,Avram Iancu” – Oradeawww.avramiancu.ro

 

Candidații care au promovat proba de evaluare a performanțelor fizice vor susține proba de verificare a cunoștințelor, locația/locaţiile și ora urmând a fi aduse la cunoștința acestora în timp util, iar candidații vor avea asupra lor următoarele:

 1. cartea de identitate sau paşaportul, în original;
 2. pix/ stilou de culoare albastră (nu vor avea voie cu materiale documentare, dicţionare, notiţe, însemnări, precum şi cu orice alte mijloace de calcul sau de comunicare).

     !!! Nu se admit pixuri/ stilouri care permit ştergerea şi rescrierea. Fraudele, precum şi tentativa de săvârşire a acestora se sancţionează prin eliminarea din concurs a candidatului/ candidaţilor în cauză;

Planificarea candidaților pentru susținerea probei  de evaluare a cunoștințelor se va efectua de către unitățile de recrutare și va fi adusă la cunoștinta acestora în timp util, prin postare pe site-ul oficial al Inspectoratul de Poliție Județean Timiş (http://tm.politiaromana.ro )

Rezultatele obținute de către candidați se afișează pe site-ul oficial al Inspectoratul de Poliție Județean Timiş  (http://tm.politiaromana.ro ), în ordinea mediilor obținute la proba de evaluare a cunoștințelor.

Contestațiile la proba de evaluare a cunoștințelor se transmit online la adresa de e - mail a unităților de învățământ pentru care au optat și se soluționează în termenul prevăzut prin graficul concursului de admitere, la sediul acesteia. Candidații pot contesta numai rezultatul obținut la propria lucrare. Lista provizorie cu ierarhizarea candidaților după soluționarea contestațiilor se afișează pe site-ul fiecărei unități de învățământ.

 

 

PRECIZĂRI FINALE

 

 1. Sunt declarați ,,ADMIS” candidații care îndeplinesc toate condițiile și criteriile de participare la concurs și au fost declarați ,,APT” medical, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere.
 2. Candidații declarați ,,ADMIS” au obligația să depună, în vederea înmatriculării la începerea anului şcolar, diploma de bacalaureat în original la instituția de învățământ. Neprezentarea   în   termenul stabilit a diplomei în original din vina exclusivă a candidatului conduce la  neînmatricularea acestuia.
 3. Comisiile de concurs de la nivelul unităților de învățământ centralizează rezultatele de la probele de concurs, calculează media aritmetică pentru candidații declarați promovat, afișează lista provizorie în ordinea descrescătoare a notelor finale și o postează pe site-ul unității de învățământ.
 4. Departajarea candidaţilor cu note finale egale se face aplicând, în ordine, următoarele criterii:

a) media generală obținută la examenul național de bacalaureat;

b) nota obţinută la proba scrisă la Limba şi literatura română din cadrul examenului național de bacalaureat;

c) nota obţinută la proba scrisă obligatorie a profilului din cadrul examenului național de bacalaureat;

d) nota obţinută la proba scrisă la alegere a profilului și specializării din cadrul examenului național de bacalaureat;

e) media aritmetică a mediilor anuale obținute pe parcursul studiilor liceale la prima limbă străină, potrivit foii matricole;

f) media aritmetică a mediilor anuale obținute pe parcursul studiilor liceale la a doua limbă străină, potrivit foii matricole.

În situația menținerii egalității candidaților după aplicarea criteriilor de departajare prevăzute anterior, comisia de concurs de la nivelul unității de învățământ realizează departajarea după un criteriu obiectiv, stabilit de aceasta.

În cazul mediilor egale, candidații care nu au susținut examenul național de bacalaureat în sistemul de educație din România și dețin atestatul de recunoaștere a studiilor, nu participă la departajare, aceștia urmând să ocupe ultimul loc dintre cei cu medii egale.

Departajarea prevăzută la lit. a) - f) este aplicabilă și pe parcursul desfășurării examinării medicale pentru determinarea candidaților eligibili.

 

Atenție!!! Modificările, completările, revenirile cu privire la condiţiile de admitere la unitățile de școlarizare pentru care Inspectoratul de Poliție Județean Timiş realizează activităţi de recrutare în sesiunea octombrie – decembrie 2022  vor fi aduse la cunoştinţa candidaţilor doar prin postare pe site-ul unităţii ( http://tm.politiaromana.ro ), prin urmare candidaţii sunt obligaţi să se informeze individual şi în permanenţă cu privire la toate informațiile legate de admiterea la unitățile de învățământ postliceal din subordine a MAI– octombrie – decembrie 2022. 

 

Anexele 1-9 fac parte integrantă din prezentul anunț.

 

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Timiș– Serviciul Resurse Umane, sau la telefon nr. 0256/402122,  0256/402124 şi 0256/402128 sau pe site-ul I.P.J. Timiș – https://tm.politiaromana.ro/Secțiunea carieră – Posturi scoase la concurs.

 

                                     ŞEFUL SERVICIULUI RESURSE UMANE